Adatvédelmi tájékoztató

Amelyben tájékoztatom Önt – mint a honlap látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét – rendelőnk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Rendelőnk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 1. A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 2. A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. Rendelőnk minden ésszerű̋ intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat ha- ladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, vé- letlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Rendelőnk az Ön személyes adatait

 1. Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rög- zítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 2. A marketing célú adatkezeléstől eltekintve az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 3. Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága, laborszolgáltatás igénybe vétele.

A rendelőt (és a weboldalt) üzemeltető Társaságok adatai

Név: ZOE-Medical Bt. Dr. Erdődi Balázs E.V:
Székhely: 4030 Debrecen, Lándzsa u. 8. 4025 Debrecen, Ispotály u. 14/H 3/14.
Adatvédelmi felelős: Dr. Erdődi Balázs
Elérhetőség: Postacím: 4030 Debrecen, Lándzsa u. 8.
Telefon: +36306250164
drerdodibalazs.hu, rendeles@drerdodibalazs.hu
Adószám: 25956197-1-09 60401380-2-29
Cégjegyzékszám: 09-06-016266

Weboldal és időpontfoglaló szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozó:

NÉV CÍM TEVÉKENYSÉG
Ovatu Pty Ltd ABN 92 159 394 484 ATF Ovatu Trading Trust ABN 74 504 757 106, Manly, Sydney, Australia IT szolgáltatás
Webonic Kft. 8000 Székesfehérvár, Budai út 14 support@webonic.hu,+36 22 787674 tárhely szolgáltatás
Kardi-Soft Kft. 9024 Győr, Táncsics M. U. 43.
+36703749393, info@kardi-soft.hu
adatbázis karbantartás és feldolgozás

 

Az általunk kezelt adatok:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele rendelőnkben személyes jelentkezéssel

Cél: jogszabályi megfelelés, ellátás feltételeinek biztosítása

hozzájárulás

jogszabályon alapuló

Név, szül. hely, idő, anyja neve, lakcím, TAJ, egészségügyi adatok jogszabályban meghatározott (10-50 év)
Honlap látogatása

Cél: elsősorban az egészségügyi szolgáltatásra való bejelentkezés, időpontfoglalás, kapcsolattartás

hozzájárulás Név, e-mail cím, telefonszám Hozzájárulás visszavonásáig
Hírlevél szolgáltatás

Cél: kapcsolattartás, Önt új vizsgálatokról, szabad időpontokról, a rendelés menetét érintő újdonságokról, új termékeinkről értesítjük

hozzájárulás teljes név, születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához), e-mail cím,  telefonszám hírlevélről történő leiratkozásig

A weboldalunk látogatóitól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha egészségügyi szolgálta- tás igénybevételére kívánnak bejelentkezni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a fent feltüntetett e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 5 munkanapon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Mit kell tudni még az adatkezelésünkről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre, kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mivel a helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja

 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a hírlevélre való feliratkozáshoz való hozzájárulás visszavonásával és adatainak végérvényes törlésének kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 8 napos határidővel teljesítjük, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (egészségügyi adatok megőrzésének határidejét jogszabály állapítja meg.)

Mit kell tudni hírlevél célú adatkezelésünkről?

Ön a hírlevélre való feliratkozás céljából rendelkezésünkre bocsátott személyes adataival (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait (név, e-mail, telefonszám) hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §), amely rendelőnk gyakorlatában évi 5-6 alkalmat jelent.

Ön a hozzájárulását a hírlevél tekintetében ingyenesen bármikor visszavonhatja.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 8 napos határidővel vállaljuk. Az írásos lemondás a fent megjelölt elektronikus- és levélpostai elérhetőségeken valamint a honlapon történt regisztráció során elektronikus levélben kapott linken keresztül lehetséges.

Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pont- ban található.

Rendelőnk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, ÁNTSZ) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Rendelőnk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Rendelőnk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

Google Analytics cookie nyilatkozat

Jelen weboldal a Google Inc. („Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics “cookie”-kat, az Ön számítógépén elhelyezett szöveges állományokat használ, melyek célja, hogy lehetővé tegye a weboldal használatának anonim elemzését. A “cookie” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön interneteléréséhez rendelkezésre bocsájtott IP-címét) a Google szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb statisztikai szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. Böngészőjében Ön beállíthatja, hogy visszautasíthatja a “cookie”-k használatát.

Honlapunk adatgyűjtés céljából kizárólag a Google Analytics által szükséges “cookie”-kat használja.

Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint meg- előzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és cím- zettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 5 munkanapon belül (legfeljebb azonban 30 nap) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes, kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, ki- véve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 10 munkanapon belül (legfeljebb azonban 30 nap) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 5 munkanapon belül (legfeljebb azonban 30 nap) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is, megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Rendelőnk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.drerdodibalazs.hu weboldalon történik.

Debrecen, 2018. május 25.

+36 30 625-0164

dr. Secret Magánklinika
4032 Debrecen
Bolyai u. 2. (University Residence)

Kapcsolat

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Tárgy

Üzenet

 

Dr. Erdődi Balázs szülész-nőgyógyász szakorvos